• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

MIKRODOM - System rozliczania dostawców mleka

System MIKRODOM ma charakter branżowy, z przeznaczeniem dla spółdzielni i zakładów mleczarskich skupujących mleko bezpośrednio od dostawców. System wylicza wartość netto i brutto dostarczonego surowca, uwzględnia zobowiązania dostawcy wobec spółdzielni (np. ratę pożyczki, potrącenie za pobrane towary) i wylicza kwotę do wypłaty, wystawia faktury VAT RR dla dostawców ryczałtowych. Posiada funkcje umożliwiające prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kwotowania produkcji mleka.

MIKRODOM podzielony jest na moduły, które mogą być sukcesywnie dołączane do głównej części systemu - modułu podstawowego.

ZASADY ROZLICZANIA

W systemie MIKRODOM dane o dostawach mogą być wprowadzane dwojako: w cyklu dziennym lub sumarycznie za zdefiniowaną przez użytkownika ilość dni jednego miesiąca (okres dostaw).

Program uśrednia wyniki wprowadzonych do systemu badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie średnich geometrycznych dotyczących wymagań higienicznych klasyfikuje mleko w sposób określony przez użytkownika.

System umożliwia wybór algorytmu wyliczenia wartości mleka według ustaleń przyjętych w danym zakładzie. Wartość dostarczonego surowca może być sumą następujących składników:

 • wartości jednostek tłuszczu i jednostek białka,
 • dopłat/potrąceń do klas mleka,
 • dopłat/potrąceń za wielkość dostawy, skład mleka, wymagania higieniczne - w przedziałach ustalonych przez użytkownika,
 • innych zdefiniowanych przez użytkownika dodatków/potrąceń, będących funkcją ilości lub wartości dostarczonego w danym miesiącu surowca, których obecność w algorytmie wskazuje się przy definicji dostawcy lub przy rejestrowaniu dostaw.

Od wartości surowca mogą być potrącane wyliczone przez system:

 • zobowiązania wobec komornika i urzędu skarbowego,
 • raty i odsetki kredytów, pożyczek,
 • zaliczki na poczet wypłaty,
 • zaliczki za przekroczenia IIR,
 • potrącenia za towary i usługi sprzedane dostawcom,
 • potrącenia udziałów członkowskich,
 • inne potrącenia, będące funkcją ilości lub wartości dostarczonego w okresie rozliczeń surowca.
RAPORTY I ZESTAWIENIA

System MIKRODOM umożliwia uzyskanie zestawień za okres rozliczeń, miesiąc, kilka miesięcy. Należą do nich między innymi:

 • listy wypłat - paski dla dostawców mleka, specyfikujące np. ilość, jakość, klasy mleka, rodzaj i wielkość potrąceń,
 • listy wypłat, asygnaty i przelewy bankowe, również w postaci elektronicznej,
 • sprawozdania o realizacji zadłużeń ratalnych,
 • sprawozdania ze skupu mleka za dowolny okres według punktów skupu lub w układzie terytorialnym, z możliwością określenia wielkości dostaw dla wszystkich lub wybranych dostawców,
 • sprawozdania ze zrealizowanych, wybranych dodatków i potrąceń za dowolny okres.

Program wykorzystuje zaawansowane techniki definiowania raportów. Dzięki temu pozwala użytkownikowi samodzielnie komponować elementy na wydruku.

KWOTY MLECZNE

Moduł KWOTY MLECZNE umożliwia między innymi:

 • ewidencję przyznawanych IIR dostawcom hurtowym,
 • miesięczne rozliczenie IIR,
 • naliczenie, potrącenie i rozliczenie zaliczek po przekroczeniu kwoty,
 • eksport danych w wymaganym formacie do OT ARR,
 • wydruk zestawień dla dostawców oraz OT ARR zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami,
 • ewidencję dopłat i zwrotu zaliczek.
FAKTURY VAT RR

Moduł FAKTURY VAT RR pozwala na:

 • wystawienie faktur VAT RR i korekt faktur VAT RR dla dostawców ryczałtowych za każdy okres rozliczeń,
 • wydruk faktur i korekt faktur VAT RR, z możliwością dostosowania postaci faktury do własnych potrzeb,
 • prowadzenie rejestrów faktur i korekt faktur VAT RR oraz wydruk tych rejestrów ze wskazaniem kwoty VAT-u naliczonego dostawcy i możliwego do odliczenia,
 • przeglądanie rejestrów.
UDZIAŁY CZŁONKOWSKIE

Moduł UDZIAŁY CZŁONKOWSKIE przeznaczony jest do ewidencji członków spółdzielni i ich udziałów.

W przypadku dostawców mleka, udziały mogą być potrącane z kwoty przeznaczonej do wypłaty za mleko, aż do osiągnięcia przez członka zadeklarowanej kwoty lub do czasu zaniechania potrącania udziałów.

Sposób naliczenia miesięcznej składki udziałów jest definiowany przez użytkownika.

Oprócz składek potrącanych z wypłaty, stan udziałów każdego członka spółdzielni może być zwiększony przez dywidendę, waloryzację, kwotę zysku.

Moduł pozwala na uzyskanie zestawień dla wszystkich lub wybranej grupy członków o :

 • stanie udziałów na początku wskazanego okresu,
 • wszystkich lub wybranych operacjach w okresie.
FUNDUSZ WZAJEMNEJ POMOCY

Moduł FUNDUSZ WZAJEMNEJ POMOCY przeznaczony jest do ewidencji potrąceń z wypłaty, przeznaczonych na ten cel.

FWP pozwala na uzyskanie raportów o stanie wkładów na początku wskazanego okresu, wpłatach i wypłatach oraz saldzie końcowym.

Ma możliwość ewidencji bezzwrotnych zapomóg wypłacanych z tego funduszu.

ATESTY

Moduł służy do ewidencji certyfikatów sanitarno-weterynaryjnych przyznawanych rolnikom. Na podstawie terminu ważności atestu moduł może przypisać lub anulować poprzednio przypisany dodatek dostawcy.

WETERYNARIA

Wspomaga proces wykluczania dostawców zgodnie z zapisami ustawy o wymaganiach weterynaryjnych.

FAKTURY VAT

Moduł przeznaczony jest do:

 • importu danych z kasy fiskalnej (JOTA II generacji firmy ELZAB) o sprzedanych towarach,
 • generowania faktur VAT dla dostawców za sprzedane towary.

Należność za sprzedane artykuły potrącana jest z wypłaty za mleko.

Wartość brutto sprzedaży rejestrowana jest w programie jako potrącenie jednorazowe lub wczytywana z kasy fiskalnej. Faktury VAT mogą być generowane dla każdego lub wskazanego sprzedanego towaru.

Jedna faktura dotyczy sprzedaży dla dostawcy z całego miesiąca lub jego części. Może być wystawiana przed wyliczeniem wypłaty za mleko.

CYSTERNA

W zależności od rodzaju samochodu-cysterny, moduł CYSTERNA albo przenosi na mikrokomputer dane zarejestrowane na komputerze pokładowym samochodu, albo przenosi dane z plików już znajdujących się na komputerze PC, utworzonych przez programy transmisji z urządzenia rejestrującego (pokładowego).

Dane te, po ewentualnym uzupełnieniu pomiarami z milkoscanów, importowane są przez moduł podstawowy MIKRODOM.

Moduł CYSTERNA współpracuje z następującymi urządzeniami :

 • ARS500,
 • firmy A-LIMA-BIS - Środa Wielkopolska,
 • firmy WSK - Krosno,
 • firmy ENKO - Gliwice,
 • MAK3000, MAK3001, MAK3002 (program MIDAT, MIDAT-Win),
 • MAK3001 (program READCOM),
 • PSION (program JTMlekowóz),
 • JANSKY
 • DIESSEL ZEVODAT (program CS3TRANS),
 • PD 400,
 • firmy ROMEX Koszalin,
 • firmy ComControl Koszalin,
 • firmy PRO-WAM Koszalin.
INTEGRACJA SYSTEMÓW

MIKRODOM ściśle współpracuje z systemem rozliczania produkcji mleczarskiej ROPROM . Z jednej strony wysyła do ROPROM-u informacje o ilości zapłaconego surowca, z drugiej zaś odczytuje dane o zarejestrowanym w systemie ROPROM surowcu od dostawców “zbiornikowców”, co z kolei pozwala wyliczyć należne wypłaty za mleko.

Wyniki badań zarejestrowane w programie COMBI lub TRIO są wczytywane przez program MIKRODOM w celu klasyfikacji mleka, wyliczenia jednostek tłuszczu lub białka.

System posiada funkcję tworzącą plik dekretów do FK w formacie pliku DBF. Może on być wykorzystywany do zaksięgowania zrealizowanych w systemie MIKRODOM potrąceń i dodatków oraz wartości netto i brutto surowca, kwoty VAT, kwoty wypłaty, kwoty nadpłaty.

ADMINISTRATOR

Zachowanie tajemnicy pracy

System posiada wbudowany mechanizm kontroli uprawnień i dostępu do operatorów do bazy zarówno w zakresie podglądu, jak i modyfikacji. Podobny mechanizm kontroluje również dostęp do poszczególnych funkcji programu.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.